پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر  سلامت روانی نوجوانان پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر  سلامت روانی نوجوانان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 274 KB

تعداد صفحات : 105

بازدیدها : 1297

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 19000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان

پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان

پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر  سلامت روانی نوجوانان

چکیده

داشتن ارتباط مناسب در سایه‌ی مهارت‌های اجتماعی در موفقیت افراد در زندگی،

محل‌کار و اجتماع سازنده و موثر می‌باشد. توان برقراری ارتباط موثر میزان شایستگی فرد  

و سلامت روان او را تأمین می‌نماید. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت سلامت روانی

نوجوانان و تاثیر مهارتهای اجتماعی در زندگی آنها انجام گردیده‌است. در این پژوهش

از 80 پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ-28 ) و 80 پرسشنامه مهارتهای اجتماعی

نوجوانان (TISS) استفاده شده‌ که بین دختران مقطع راهنمایی شهر ......... مطالعه شده است.

جامعه کل آماری ما در این پژوهش 245 نفر می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها،

از روشهای آمار استناطی(آزمون همبستگی) و یافته های جمعیت شناختی(میانگین و انحراف استاندارد)

استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین سلامت روانی و مهارتهای اجتماعی در نوجوانان وجود دارد.

این پژوهش به بررسی مهارت اجتماعی و سلامت روان می پردازد و فرضیه ها ی مربوط به آن عبارتند از :

فرضیه اول: بین سازگاری اجتماعی با سلامت روان رابطه ی وجود دارد .

فرضیه دوم: بین عملکرد جسمانی با سازگاری اجتماعی رابطه ی وجود دارد.

فرضیه سوم: بین عملکرد اجتماعی با سازگاری اجتماعی رابطه ی وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین افسردگی با سازگاری اجتماعی رابطه ی وجود دارد .

فرضیه پنجم: بین اضطراب با سازگاری اجتماعی رابطه ی وجود دارد .

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ....................................... 2

1-2- بیان مسئله .................................. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش ......................... 3

1-4- قلمروی تحقیق ................................ 4

1-5- فرضیات تحقیق ......................................................................... 4

1-6- تعاریف نظری متغیرها................................................................. 5

1-6-1- سلامت روان....................................................................................... 5

1-6-2- مهارت اجتماعی............................................................................ 5

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها............................................................ 5

1-7-1- سلامت روان............................... 5

1-7-2- مهارت اجتماعی........................... 5

فصل دوم: ادبیات تحقیق

1-2- مهارت اجتماعی.................................................................................. 7

2-1-1- اجزاء تشکیل دهنده مهارت های اجتماعی................ 8

2-1-2- ویژگی های مهارت اجتماعی................................................. 9

2-1-3- اجزاء مهارت و فرآیندهای مهارت................................ 10

2-1-4- راهکارهایی برای بهبود مهارت های اجتماعی کودک  13

2-1-5- روشهایی برای تقویت مهارت های اجتماعی.... 15

2-1-6- مدیریت مهارتهای اجتماعی برای تغییر رفتار.. 18

2-2- مهارت های دهگانه.......................................................................... 20

2-3- تعریف بهداشت روانی........................... 23

2-3-1- بهداشت روانی را در سه بعد می توان خلاصه کرد   27

2-3-2- اهداف بهداشت روانی درخانواده................................... 27

2-3-3- عوامل مؤثر در بهداشت روانی......................................... 28

2-3-4- نقش مشاور در تامین بهداشت روانی در مدرسه.. 29

2-3-5- راههای تقویت بهداشت روانی فرزندان....................... 29

2-3-6- عوامل موثر دربهداشت روانی دانش آموزان.......... 30

2-3-7- بهداشت روانی در آموزش و پرورش........... 32

2-3-8- نتایج عملی بهداشت روانی................. 32

2-3-9- عوامل برهم زننده بهداشت روانی(سلامت روان).. 33

2-3-10- معیارهای بیماری و سلامت روانی در مكتب اسلام         34

2-4- مكانیسم‌های دفاعی و نقش آنها در بهداشت روانی 35

2-4-1- سركوبی.................................. 36

2-4-2- جبران................................... 36

2-4-3- جا به جائی.............................. 37

2-4-4- ((تصعید)) یا ((والایش)).................. 37

2-4-5- همانند سازی............................. 38

2-4-6- درون فكنی............................... 38

2-4-7 - برون فكنی.............................. 38

2-4-8- دلیل تراشی.............................. 38

2-4-9- واكنش سازی یا واكنش معكوس............... 39

2-4-10- بازگشت ـ عقب‌نشینی ـ واپس روی........... 39

2-4-11- مكانیسم انكار ............................... 39

2-4-12- خیالبافی یا رؤیای روز ..................... 39

2-5- اهمیت خانواده.................................................................................. 40

2-6- مشخصه‌های بهداشت روانی و شخصیت سالم........ 43

2-7- راههای تقویت بهداشت روانی فرزندان............................ 45

2-8- انواع خانواده ها از نظر تربیت...................................... 46

2-8-1- خانواده خشك و سخت گیر...................................................... 46

2-8-2- خانواده سهل گیر و آسان گیر ....................................... 48

2-8-3- خانواده گسسته (‌خانواده پریشان )........................... 50

2-8-4- خانواده سالم یا خانواده دمكرات................................. 53

2-9- معنویت چیست؟..................................................................................... 56

2-9-1- چالش ها فراروی خانواده.................................................... 56

2-9-2- راه کارهای تقویت معنویت در خانواده................... 57

2-10- بهداشت روانی در مكتب آدلر.............................................. 59

2-10-1- بهداشت روانی از دیدگاه مكاتب................................ 59

2-10-2- بهداشت روانی از نظر پاولوف ................................... 60

2-10-3- تعریف بهداشت روانی در اسلام ................................... 60

2-10-4- نظریه فروید............................................................................... 62

2-10-5 - نظریه یونگ............................................................................... 63

2-10-6- نظریه موری.................................................................................. 63

2-10-7- نظریه آدلر.................................................................................. 64

2-10-8- نظریه فروم.................................................................................. 64

2-10-9- نظریه مزلو.................................................................................. 64

2-10-10- نظریه اسكینر.......................................................................... 65

2-10-11- نظریه اریكسون....................................................................... 65

2-10-12- نظریه هری استاك سالیوان........................................... 65

2-10-13- نظریه گوردون آلپورت...................................................... 66

2-10-14- نظریه جورج كلی.................................................................... 67

2-10-15- نظریه آلبرت الیس............................................................... 68

2-11- نظریات مختلف در روانشناسی نوجوانی........................ 68

2-11-1- بازپیدایی «هال».................................................................... 69

2-11-2- ریخت شناسی تکوینی و رشد حلزونی (مارپیچی) «گزل»        70

2-11-3- ریختهای بدنی «کرچمر»........................................................ 70

2-11-4- هیأت بدنی«زیلر».................................................................... 71

2-11-5- لایه های شخصیت«رمپلاین».................................................... 71

2-11-6- نظریه های روان شناختی.................................................... 71

2-11-7- ساختار مرحله ای«کراچ».................................................... 72

2-11-8- نظریه های روانی،اجتماعی و جامعه شناختی..... 72

2-11-9- نظریه میدانی «لوین»........................................................... 73

2-11-10- سلسله مراتب ارزشی«اشپرانگر»................................ 73

2-11-11- اجتماعی کردن«دیویس»...................................................... 73

2-11-12- وظیفه رشدی «هویگهرست»................................................. 73

2-11-13- نظریه ی جامعه شناختی.................................................... 74

2-11-14- «کینگزلی دیویس»:نظریه ی جامعه شناختی........ 74

2-11-15- نظریه روان تحلیلگری...................................................... 74

2-11-16- نظریه های انسان شناختی.............................................. 74

2-11-17- بررسی نظریه های رشد نوجوانی................................ 75

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- روش تحقیق................................. 80

3-2- جامعه آماری............................... 80

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری................ 80

3-4- ابزار سنجش................................ 80

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها و نتیجه گیری

4-1- روش تجزیه و تحلیل آماری................... 83

4-2- یافته های توصیفی.......................... 83

4-3- یافته های استنباطی و تاییدی:.............. 84

4-4- یافته های پژوهشی.......................... 89

4-5- بحث و نتیجه گیری.......................... 90

منابع...................................................................................................................... 91

ضمائم...................................................................................................................... 93

 

فهرست جداول

جدول 4-1-میانگین و انحراف استاندارد سلامت روانی و سازگاری اجتماعی............................................... 83

جدول4-2-آزمون همبستگی در بررسی سلامت روان با سازگاری اجتماعی  84

جدول4-3-آزمون همبستگی در بررسی عملکرد جسمانی با سازگاری اجتماعی............................................... 85

جدول4-4-آزمون همبستگی در بررسی عملکرد اجتماعی با سازگاری اجتماعی.......................................................... 85

جدول4-5-آزمون همبستگی در بررسی افسردگی با سازگاری اجتماعی    86

جدول4-6-آزمون همبستگی در بررسی اضطراب با سازگاری اجتماعی 86

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید