پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت و جنبه های  توان راکتیودر ارزیابی قابلیت اطمینان پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت و جنبه های  توان راکتیودر ارزیابی قابلیت اطمینان

دسته : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1989 KB

تعداد صفحات : 60

بازدیدها : 1235

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 6000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت و جنبه های توان راکتیودر ارزیابی قابلیت اطمینان

پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت و جنبه های توان راکتیودر ارزیابی قابلیت اطمینان

پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت و جنبه های  توان راکتیودر ارزیابی قابلیت اطمینان

 

چکیده

قابلیت اطمینان یک پارامترمهم درارزیابی کارایی وپایداری سیستم های قدرت می باشد در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم ها پارامترهای مهمی دخالت دارند مثل میزان ذخیره چرخان در نیروگاهها در خطوط انتقال، حلقوی شدن شبکه در بخش انتقال وتوزیع کنترل ولتاژ و کنترل میزان وار شبکه .

درمطالعات قبلی بندرت بطورجامع درموردارزیابی قابلیت اطمینان سیستم بحث شده است و تعریف مناسبی از قابلیت اطمینان سیستم ارایه نشده است.

در این مقاله درمورد توان راکتیو و جنبه های آن بحث شده است قابلیت اطمینان بصورت کامل تعریف شده است.روشهای پایه برای محاسبه سیستم های قدرت ارایه شده است وبصورت موردی نقش توان راکتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان گفته شده است و فنون محاسبات در این مقاله ارایه شده است.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

چکیده.............................................................................................................................................................. 1

پیش گفتار...................................................................................................................................................... 2

فصل اول: توان راکتیو.................................................................................................................................. 4

1-1)مقدمه.................................................................................................................................................... 5

1-2)دلایل اهمیت توان راکتیو................................................................................................................. 7

1-3) ضرورت جبران سازی....................................................................................................................... 8

1-3-1)  اهداف اصلی در جبران بار....................................................................................................... 8

فصل دوم : تعریف قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت.............................................................. 18

2-1)مقدمه..................................................................................................................................................... 19

2-2)اهداف كلی در مطالعات قابلیت اطمینان...................................................................................... 19

2-3)قابلیت اطمینان سیستم.................................................................................................................... 15

2-3-1)بخش تولید ( I L (H................................................................................................................. 16

2-4)اهداف اصلی در مطالعات قابلیت اطمینان سیستم انتقال....................................................... 17

2-5)سیستم های توزیع ( III L (H.................................................................................................... 17

2-6)اهمیت سیستم توزیع از دیدگاه قابلیت اطمینان....................................................................... 18

2-7) نتیجه گیری فصل............................................................................................................................. 19

فصل سوم: روش های محاسبه ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت.................................. 20

3-1) مدل سیستم تولید............................................................................................................................ 21

 

3-1-1) عدم دسترسی واحد تولیدی.................................................................................................... 21

3-2-1) جداول احتمالاتی خاموشی ظرفیت........................................................................................ 24

3-3-1) یك الگوریتم بازگشتنی برای ساخت مدل ظرفیت............................................................ 24

3-2) الگوریتم بازگشتی برای حد فواحد..................................................................................... 25

3-2-1) روشهای دیگرساخت مدل.................................................................................................. 26

3-3 ) شاخص های از دست دادن بار..................................................................................................... 29

3-3-1  )مفاهیم و روش های ارزیابی..................................................................................................... 29

3-4 ) روش های ارزیابی بر پایه دوره..................................................................................................... 30

3-5) عدم قطعیت در پیشبینی بار......................................................................................................... 31

3-6 ) عدم قطعیت در نرخ خروج اجباری............................................................................................ 32

3-6-1 ) روش تحقیق................................................................................................................................. 32

3-6-2) روش تقریبی.................................................................................................................................. 33

3-6-3 ) محاسباتLOLE....................................................................................................................... 33

  3-6-4 )  ملاحظات اضافی.................................................................................................................... 34

3-7)  شاخصهای از دست رفتن انرژی.................................................................................................. 34

3-7-1)  شاخص های ارزیابی انرژی....................................................................................................... 34

3-7-2)  انرژی مور دانتظار تامین نشده................................................................................................ 36

3-7-3) سیستم های انرژی محدود شده.............................................................................................. 37

8-3 )  مطالعات عملی سیستم................................................................................................................ 37

فصل 4: جنبه‌های توان راكتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت.......................... 38

4-4) : پخش توان رأكتیو........................................................................................................................... 39

4-1)   شاخص‌های توان رأكتیو............................................................................................................... 39

4-2) كنترل وعرضه بار تحت ولتاژ.......................................................................................................... 40

4-3( شاخصهای قابلیت اطمینان و بررسی كردن احتمال................................................................ 41

 

4-3-1) اجزاء مدل قابلیت اطمینان........................................................................................................ 41

4-3-2) پارامترهای قابلیت اطمینان سیستم........................................................................................ 42

4-3-3) شاخص های قابلیت اطمینان.................................................................................................... 42

4-3-4) بررسی احتمال و فیلترینگ....................................................................................................... 44

4-4) تكنیك ارزیابی قابلیت اطمینان..................................................................................................... 44

4-4-1) جاری شدن بار اكتیو و رأكتیو................................................................................................. 44

4-2-4) تزریق توان راكتیو........................................................................................................................ 46

4-3-4) روش ارزیابی قابلیت اطمینان.................................................................................................... 46

4-5) بررسی‌هایی از سیستم.............................................................................................................. 48

4-5-1) تجزیه اعتبا رپایه.......................................................................................................................... 48

4-5-2) قطع بار وجبرانگر var............................................................................................................... 52

4-5-3)  تأثیر برنقطه تنظیم ولتاژ.......................................................................................................... 54

4-5-4) تأثی رناپایداری بار........................................................................................................................ 54

4-5-5) تأثیر ارتباط P-Q با ژنراتور...................................................................................................... 56

4-5-6) تأثیر بررسی پیشامد.................................................................................................................... 57

فصل پنجم: نتایج.......................................................................................................................................... 61

5-1)نتایج........................................................................................................................................................ 62

منابع................................................................................................................................................................. 64

فهرست اشکال

شکل 2-1 هزینه های قابلیت اطمینان................................................................................................... 12

شکل 3-1) قطع انرژی بخاطرخروج قسمتی از ظرفیت نصب شده............................................... 35

شکل 4-1) مدل دومنطقه از یک مولفه................................................................................................. 41

شکل4-2( نمودار تک خطی سیستم 30 باسه EEEI.................................................................... 49

شکل1-3) ضرورت جبران سازی....................................................................................................... 68

 

 

فهرست جداول

 

جدولشماره 4-1) نقطه با رگذاری و سیستمEENSP ، ENSQ ، ELCP، ELCQ.........50

جدولشماره 4-2) نقطه بارگذاری و سیستمEENSP ،EENSQ ،ELCP ،ELCQ.....49

جدولشماره 4-3) شاخص های قابلیت اطمینان در هر دو روش..................................................... 53

جدولشماره 4-4) تغییرات زما نبرای سیستم EENS.................................................................... 55

جدولشماره 4-5) پارامترهای قابلیت اطمینان ومحدودیتهای توان راکتیو................. 57

جدولشماره 4-6 ) پارامترهای قابلیت اطمینان خطوط انتقال.......................................................... 58

  جدولشماره 4-7 ) تبدیل باس PV به باسPQ بعد از تزریق Q.................................................. 60

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 4-1) منحنی بار برحسب تغییرات زمان برای سیستمEENS......................................... 55

نمودار 4-2 منحنی EENSQ برای نقاط بار...................................................................................... 57

 

 

 

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید