پایان نامه رابطه اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

پایان نامه رابطه اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران پایان نامه رابطه اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 194 KB

تعداد صفحات : 126

بازدیدها : 993

برچسبها : ارتباطات سازمانی منابع قدرت مدیران

مبلغ : 6500 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران در 126 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

پروژه پایانی تحقیق بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران در پنج فصل تنظیم شده است.

فصل اول طرح تحقیق می باشد که شامل موضوع ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، هدف تحقیق، بیان مسأله ، فرضیه ها ، تعریف واژه ها و روش تحقیق می باشد.

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق می باشد که در این فصل با استفاده از منابع موجود، سابقه بحث به صورت منظم و بر اساس مسیر تکاملی تاریخی آن ارائه می شود که شامل تعاریف برخی مفاهیم ، نظریات و تاریخچه می باشد.

فصل سوم انتخاب حجم نمونه با توجه به ویژگی های جامعه آماری می باشد.

فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و فرضیه ها و یافته های تحقیق می باشد. در آزمون فرضیه های تحقیق، پنج فرضیه تحقیق ( شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی) مورد بررسی قرار گرفتند، که به جز فرضیه چهارم ( فرضیه فرعی سوم ) ، بقیه فرضیات تایید شدند. این بدین معنی است که بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیرانرابطه معنی داریوجود دارد.

فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری تحقیق می باشد که در این فصل اقدام به نظریه پردازی می شود.

در پایان هم پیوست ها، منابع و مأخذ و پرسشنامه تحقیق آورده شده است.

بیان مساله : فرایند ارتباطات یکی از فرایندهای مهمی است که بر روی اثر بخشی سازمان ها و موفقیت مدیر نقشیاساسی ایفا می کند. تحقیق وبررسی در محیط سازمان ها و حیات کاری نشان می دهد که بطور متوسط مدیران سطوح مختلف بین 75% تا 95% از اوقات خود را صرف ارتباطات و پیام رسانی می کنند. ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین عناصر فرایند مدیریتی محسوب می شود. وجود ارتباطات موثر و صحیح در سازمان همواره یکی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار آمده است. به تجربه ثابت شده است که، اگر ارتباطات صحیحی در سازمان بر قرار نباشد،گردش امور مختل شده و کارها آشفته می شوند. هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و سایر وظایف بدون وجود سیستم ارتباطی موثر در سازمان قابل تحقق نبوده و امکان اداره سازمان مهیا نخواهد بود. ...

*******************

گزیده ای از بخشهای مختلف متن تحقیق دانلودی

اهداف پژوهش

الف- هدف کلی:

تبیین رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منبع قدرت مدیران

ب : اهداف جزئی:

تبیین رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منبع قدرت پاداش مدیران

تبیین رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منبع قدرت تخصص مدیران

تبیین تفاوت بین منابع مختلف قدرت مدیران بر حسب تخصص مدیریت و غیر مدیریت

تبیین رابطه بین منابع مختلف قدرت مدیران و سنوات خدمتی آنان

چکیده تحقیق

ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت

حضور سازمان ها در جوامع پدیده ای است که امروزه بدون وجود آن ها امکان حیات اجتماعی، با بحران جدی روبرو می شود و همان طوری که اتزیونی می گوید:در سازمان ها به دنیا می آییم، در سازمان ها تحصیل می کنیم و اغلب اوقات خود را به کار در سازمان ها مشغول هستیم. .

بررسی و مطالعه دیدگاه های مدیریت و سیر تکاملی آن از ابتدا تا به امروز که ما را با نظام های پیچیده مدیریت روبرو ساخته است، می تواند در شناخت تحولات و نگرش های حاکم بر مکاتب مختلف مدیریت نسبت به ارتباطات انسانی، نوع و سطح آن و سایر موضوعات مورد علاقه در علوم ارتباطات کمک شایانی باشد.

در واقع زمانی می توان بخوبی نسبت به سیستم های ارتباطی موثر مدیریت شناخت پیدا کرد که سیر تحول و دیدگاه های حاکم را مورد تفحص و کاوش قرار داده و دریابیم که هر یک از مکتب های مدیریت در راستای فراگرد ارتباطات چه اعتقادی داشته اند.

ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت، به نقل از مسعودفر (1378) می باشد که شرح آن در ذیل آمده است.

دیدگاه کلاسیکها در مورد ارتباطات

نظریه پردازان مکتب کلاسیک، سازمان ها را به عنوان سیستم های بسته، رسمی و ایستا در نظر می گرفتند. تیلور، وبر و سایر صاحبنظران این مکتب بر مسئله ارتباطات در سازمان تأکید روشنی نداشتند. ولی به نظر می رسد که در مکتب کلاسیک ها ارتباطات منحصر به ساختار رسمی سازمان بوده و سلسله مراتب، مهمترین عنصر سازمانی رسمی می باشد. همواره ارتباط عمودی مورد توجه خاص این مکتب بوده و انسان به صورت منفک از محیط اجتماعی و خارج از گروه هایی که در آن عضویت داشت، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . کلاسیک ها از کانال های ارتباطی محدود و خاص به منظور هماهنگ کردن واحدها در سازمان ها با استفاده از دستورات و رویه های مشخص کاری همراه با سبک های رهبری مقتدرانه حمایت می کنند.

...

منابع قدرت مدیران رده عالی سازمان

قدرت و اختیارات مدیریت ارشد سازمان به وسیله هرم رسمی اختیارات (در چارچوب ساختار سازمانی) تعیین می شود. مدیریت ارشد سازمان مسئولیت تعداد زیادی از افراد و منابع متعدد را بر عهده دارد و میزان اختیارش با آن مسئولیت ها برابر است. زنجیره ی فرماندهی از بالای سازمان شروع می شود، بنابراین اختیارات کسانی که در دفاتر بالای سازمان مستقر می شوند، زیاد است. اختیارات مربوط به اداره کردن سازمان به مدیریت ارشد داده می شود و در ساختار رسمی سازمان منعکس می گردد. اختیارات مربوط به تصمیم گیری به وسیله آن ساختار مشخص می گردد.

طرح سازمان (یعنی ساختار آن) نشان دهنده نخستین و مهم ترین سیستم کنترل و اختیاراتی است که سازمان به این وسیله اداره می شود. در ساختار سازمانی حق تصمیم گیری به پست ها و مقامات مختلف داده می شود و بدین وسیله میزان اختیارات رسمی مشخص می گردد. گذشته از این، با تعیین الگوی ارتباطات و مسیرهای دادن گزارش ها، ساختار سازمانی جایگاه افراد را مشخص می کند و بدین وسیله مراکز و مسیرهای عبور اطلاعات در این شبکه مشخص می شود.

در ساختارهای سنتی، پست ها یا مقام های بالای سازمان و مدیریت ارشد دارای مقدار قدرت زیادی بودند. چهار منبع اصلی که تأمین کننده قدرت مدیران ارشد سازمان می باشند، عبارتند از: پست یا مقام رسمی، منابع، شیوه کنترل اطلاعات و تعیین محدوده ی تصمیم گیری، قرار گرفتن در کانون شبکه.

...

فهرست مطالب پایان نامه

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه اصلی

متغیرهای پژوهش

واژگان کلیدی

ارتباطات

ارتباطات سازمانی

اثر بخشی ارتباطات

منابع قدرت رهبری

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

اهمیت ارتباطات

تعاریف کلی ارتباطات

فرآیند ارتباط

مسیر ارتباطات

ارتباطات عمودی

ارتباطات در سطح افقی

مدل ارتباطات

اصول ارتباطات

ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت

دیدگاه کلاسیکها در مورد ارتباطات

نظریه نئوکلاسیکها و ارتباطات

دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات

دیدگاه اقتضایی و ارتباطات

دیدگاه مراوده ای یا تعاملی در مورد ارتباطات

اثربخشی در ارتباطات میان فردی

ویژگیهای اثربخشی

گشودگی

همدلی

حمایتگری

مثبت گرایی

تساوی

همانندی تشابه با هم و تخالف با هم

موانع ارتباطی

انواع موانع ارتباطی

تعاریف قدرت

اهمیت قدرت

قدرت در سطوح مختلف سازمان

قدرت در سطح عمودی

منابع قدرت مدیران رده ی عالی سازمان

قدرت در سطح افقی

روابط قدرت

رابطه صف و ستاد

تشکیل دستهها و ائتلاف

انواع رویکردها به قدرت

راسل و قدرت

هیکس، گولت و قدرت

گالبرایت و قدرت

اتزیونی و قدرت

پیشینه تحقیق

اهمیت پیشینه در تحقیقات

فصل سوم : روش های انجام تحقیق

مقدمه

روش انجام تحقیق

جامعه آماری

نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

روش گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها

روایی

پایایی

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی تنصیف

روش تجزیه و تحلیل دادها

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها

تحلیل های توصیفی

جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان

جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان

نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان

تجزیه و تحلیل استنباطی

آزمون فرضیه ها

آزمون فرضیه اول (فرضیه اصلی)

آزمون فرضیه دوم (فرضیه فرعی اول)

آزمون فرضیه سوم (فرضیه فرعی دوم)

آزمون فرضیه چهارم (فرضیه فرعی سوم)

آزمون فرضیه پنجم (فرضیه فرعی چهارم)

خلاصه فصل چهارم

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتیجه گیری

نتیجه گیری از فرضیه اول (فرضیه اصلی)

نتیجه گیری از فرضیه دوم (فرضیه فرعی اول)

نتیجه گیری از فرضیه سوم (فرضیه فرعی دوم)

نتیجه گیری از فرضیه چهارم (فرضیه فرعی سوم)

نتیجه گیری از فرضیه پنجم (فرضیه فرعی چهارم)

نتیجه گیری کلی از تحقیق

راهکار ها و پیشنهادات

پیشنهادات به محققین آینده

منابع و مآخذ

پرسشنامه

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید