تحقیق قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده شرکتهای سهامی عام تحقیق قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده شرکتهای سهامی عام

دسته : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 511 KB

تعداد صفحات : 115

بازدیدها : 545

برچسبها : مدل قیمت گذاری دارایی دارایی تعدیل شده دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

تحقیق قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده شرکتهای سهامی عام

دانلود پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده در شرکتهای سهامی عام تهران

چکیده:

در این تحقیق این مهم مورد بررسی است که کدامیک از دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. برای این منظور بتا ریسک و بازده واقعی سرمایه گذاری مورد سنجش قرار خواهد گرفت . که بتا متغیر مستقل بوده و بازده واقعی متغیر وابسته می باشد. این از نوع همبستگی است . در این تحقیق محقق به دنبال بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای تحقیق است و سپس بر اساس روابط موجود بین متغیرها، شدت آنرا بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق عبارتست از شرکتهایی که اولاً جزء شرکتهای سرمایه گذاری نباشند و ثانیاً تا تاریخ پایان اسفند ماه هر سال اطلاعات مالی آنها گزارش شده باشد بنابراین یک نمونه سیستماتیک 100 شرکتی از بین جامعه مورد تحقیق انتخاب شده است. تحقیق دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد فرضیه اصلی اول عبارتست از، مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد. برای تائید فرضیه اصلی اول دو فرضیه فرعی مطرح می گردد که شامل:

1- بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد.

2- بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم عبارتست از، میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتراز مدل C-CAPM است. هدف از تحقیق ، آزمون قدرت تبیین تئوری مدل قیمت گذاری دارئیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده ، بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA و βC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM و ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی برای تعیین ریسک و بازده می باشد. نتیجه حاصله از اجرای این تحقیق نشان می دهد در فرضیه اصلی اول مدل C-CAPM رابطه معنی داری بهتری نسبت به مدل RA-CAPM دارد و می تواند قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی داشته باشد. همینطور نتیجه آزمون فرضیه دوم بیانگربرتری مدل RA-CAPM نسبت به C-CAPM بوده و گویای این مطلب است که بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM انحراف کمتری نسبت به مدل C-CAPM از بازده واقعی دارد.

اهداف تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر است:

آزمون قدرت تبیین تئوری C-CAPM و RA-CAPM در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده

ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین ریسک و بازده

بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA و βC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

چارچوب نظری تحقیق

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

حدود مطالعاتی

تعریف واژه و اصطلاحات

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه

دارایی

دارایی مالی

بازارهای مالی

بازار پول و سرمایه

بازار اولیه

موسسات تامین سرمایه

بازار ثانویه

تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان

تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران

تعریف بورس اوراق بهادار

اوراق بهادار

خصوصیات اوراق بهادار

انواع شرکت های سرمایه گذاری

شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر

شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت

صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال

شرکت مادر

شرکت های فعالیت تنوعی

شیوه ها و روشهای ارزشیابی سهام

ارزش اسمی

ارزش برای مالک

ارزش دفتری

ارزش بازار

ارزش منصفانه

ریسک

ریسک نوسان نرخ بهره

ریسک بازار

ریسک تورمی

ریسک تجاری

ریسک مالی

ریسک نقدینگی

ریسک نرخ ارز

ریسک کشور

بازده

بازده واقعی

بازده سرمایه گذاری در دارایی مشهود

بازده سرمایه گذاری در دارایی مالی

بازده مورد انتظار

بازده پرتفوی

رابطه بین ریسک و بازده

مدل CAPM

اهرمها

درجه اهرم عملیاتی

درجه اهرم مالی

درجه اهرم اقتصادی

مدل RACAPM

مدلACAPM

مدل RCAPM

مدل CCAPM

پیشینه و تحقیقات پیرامون

تحقیقات انجام شده پیرامون CCAPM

تحقیقات انجام شده پیرامون RACAPM

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها

رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده مورد انتظار

بازده هرسهم

نرخ بازده بازار و بازده مورد انتظار بازار

مدل

نرخ بازده بدون ریسک

اهرمها

درجه اهرم عملیاتی

درجه اهرم مالی

درجه اهرم اقتصادی

اختلال اقتصادی

مدل CCAPM

متغیر های عملیاتی تحقیق

جامعه آماری

روش و ابزارهای گردآوری اطلاعات

اعتبار و پایایی تحقیق پژوهش

اعتبار درونی

اعتبار بیرونی

پایایی

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فرضیه اصلی اول

فرضیه اصلی دوم

شاخص های توصیفی متغیرها

تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی اول

آزمون فرضیه فرعی اول

آزمون فرضیه فرعی دوم

فرضیه اصلی دوم

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتایج فرضیه اصلی اول

نتایج فرضیه اصلی دوم

پیشنهادها

پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق

پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی

محدودیتهای تحقیق

پیوست ها

منابع و ماخذ

فهرست جداول

فهرست نمودارها

**********************

پایان نامه مقایسه مدل C-CAPM و مدل RA-CAPM در شرکتهای سهامی عام تهران

دارایی مالی

دارایی مالی از نوع داراییهای نامشهود است. برای دارییهای مالی منفعت و ارزش نقدینگی در آینده متصور می باشد و دو عملکرد اقتصاد را ایفا می کند.

عملکرد اول : انتقال وجه از دارندگان وجوه اضافی به کسانی که نیازمند وجوهی برای سرمایه گذاری در داراییهای مشهود می باشند.

عملکرد دوم : توزیع خطر همراه با جریان نقدی حاصل از دارائیهای مشهود بین متقاضیان وجوه نقد و دارندگان وجوه نقد.

بازارهای مالی

در بازارهای مالی افراد و سازمانهایی که کسری منابع مالی دارند با افراد و سازمانهایی که دارای مازاد منابع مالی هستند روبرو می شوند. بازارهای مالی، بازارهای رسمی و سازمان یافته هستند که انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی هستند را صورت می دهد.

انواع مختلفی از بازارهای مالی با تنوعی از سرمایه گذاری ها و مشارکتها وجود دارد.

بازارهای مالی برحسب انواع سرمایه گذاریها، سررسید سرمایه گذاریها، انواع وام دهندگان و وام گیرندگان، محل بازار و انواع مبادلات دسته بندی می شوند.

بازار پول و سرمایه

بازار مالی از نظر سررسید ابزار مورد معامله به دو دسته تقسیم می شود. بازار پول که بازار مطالباات کوتاه مدت(حداکثر تا یک سال) را در بر می گیرد و بازار سرمایه که نیازهای مالی بلند مدت تر (بیش از یک سال) را تامین می کند. گرایش اصلی بازار پول اصولا بر ابزارهایی متمرکز است که با استفاده از آن بتوان به سرعت وضعیت نقدینگی را تغییر داد و بر همین اساس در این بازارها سرعت نقدینگی بسیار بالا، نرخ بهره بیش از حد متعارف و امکان تبدیل وجوه جمع آوری شده به سرمایه مالی امکان پذیر نمی باشد. و تنها برای تامین مالی عملیات تولیدی و تجاری پیش بینی نشده بکار می رود.

بازار سرمایه بازاری است که ارتباط تنگاتنگی با پس انداز و سرمایه گذاری دارد و به هدف تامین نیازهای بلند مدت بنگاه های اقتصادی نقش هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را به عهده دارد. غالبا این وجوه به سرمایه تبدیل می شود و با ریسک همراه است.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 1

پروژه طراحی سیستم جامعه بودجه بندی

سورس کد حسابداری شخصی ودود 1 1 4 3

بررسی یک نقش روان سنجی مثبت برای معیار های اجرایی دیوید هارگینسون ، لوری مکالی ، ملوین رش ، تونی و زیج

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام