پایان نامه رابطه جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان پایان نامه رابطه جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 220 KB

تعداد صفحات : 129

بازدیدها : 1030

برچسبها : جامعه پذیری سازمانی تعهد سازمانی کارکنان

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه رابطه جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت

پایان نامه بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت 

 

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 155 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت مطالعه  انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه  استاندارد جامعه پذیری سازمانی بر اساس مدل تائورمینا و تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و می یر استفاده شده است. برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی 87/0 =α و تعهد سازمانی 82/0= α بدست آمد. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که:1- بین جامعه پذیری سازمانی و مولفه ای آن(دریافت آموزش، تفاهم، حمایت کارکنان، چشم انداز از آینده سازمان) با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.2- ابعاد دریافت آموزش و تفاهم می توانند به طور مثبت و معنی دار ابعاد جامعه پذیری سازمانی را پیش بینی کنند. 

واژه گان کلیدی: جامعه پذیری سازمانی، تعهد سازمانی، کارکنان، اداره صنعت، معدن و تجارت، کرمانشاه

مقدمه

در جهان امروز توانمندی، قدرت اقتصادی و رفاه هر کشوری در گرو استفاده بهینه از امکانات، صنایع و نیروی انسانی آن کشور است. در این راستا هرچه نیروی کار شایسته‌تر و کارآمدتر باشد، پیشرفت و توفیق آن کشور در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی بیشتر خواهد بود.

نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات درباره نقش و اهمیت نیروی انسانی در توسعه سازمانها و بعضاً رشد جوامع بشری بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعه‌ای توسعه‌یافته نیست مگر اینکه به توسعه منابع انسانی خود پرداخته باشد. امروزه محققان مباحث نیروی انسانی پی برده‌اند که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر عامل باارزش و سرمایه‌ای بی‌پایان در جهت رشد و توسعه‌ی سازمانها و کشورها بوده و بزرگترین سرمایه یک کشور و عامل اصلی پیشرفت آن است. 

بخشی از متن

تعاریف نظری واژه‌ها

کارمند: شخصی است که در استخدام رسمس یا پیمانی یک سازمان است و به صورت تمام وقت در آن سازمان به فعالیت می پردازد.

دریافت آموزش: آموزش می پرسد که کارکنان برای دریافت مهارتهای ارائه شده از سوی سازمان چگونه خود را ارزیابی می کنند(تائورمینا، 2007).

تفاهم: تفاهم می پرسد که کارکنان عملیات سازمان را چگونه درک می کنند(تائورمینا، 2007).

حمایت کارکنان:حمایت کارکنان می پرسد که کارکنان همکاری و پشتیبانی اعضای سازمان را چگونه ارزیابی می کنند(تائورمینا، 2007).

چشم انداز از اینده سازمان: چشم انداز از آینده سازمان می پرسد که کارکنان فرصت ها و پاداش های سازمان را در آینده چگونه ارزیابی می کنند(تائورمینا، 2007).

تعهد عاطفی: اشاره دارد به اینکه  افراد با تعهد عاطفی قوی در استخدام سازمان باقی می مانند زیرا دوست دارند که عضو سازمان باشد(بهروان و سعیدی، 1388).

تعهد هنجاری: اشاره دارد به اینکه افرادی که از نظر هنجاری تعهد بیشتری به سازمان خود دارند به احتمال بیشتر برای سازمان خود فداکاری و برای خدمت به آن تلاش بیشتری می کنند و مجذوب آن می شوند و نسبت قابل توجهی از انرژی خود را صرف تعقیب اهداف سازمان می کنند(بهروان و سعیدی، 1388).

تعهد مستمر: اشاره دارد به اینکه دلبستگی فرد در این دیدگاه بر مبنای عاطفه یا احساس نسبت به سازمان (مانند تعهد عاطفی) یا بر مبنای باور های هنجاری درباره وظایف، تکالیف و مسئولیت پذیری (تعهد هنجاری) نیست ، بلکه در مفهوم سوم تعهد صرفاً بر مبنای ملاحظه های اقتصادی و عملی است (بهروان و سعیدی، 1388).

تائورمینا (2009) معتقد است که:از طریق فرایند جامعه پذیری، افراد با ارزش ها،رفتارها،توانمندی های مورد انتظار و دانش اجتماعی مورد نیاز نقش سازمانی به عنوان عضوی از سازمان آشنا می شوند. تاکید جامعه پذیری سازمانیبر سازگاری فرد با افراد دیگر و فرهنگ سازمان است. جامعه پذیری سازمانی بیانگر شیوه ای است که کارکنان با فرهنگ سازمان تعامل کرده و مطابقت می یابند. ارزش ها و اهداف جامعه پذیری سازمانی شامل توجه قواعد اصولی است که از تمام سازمان حمایت می کند. تازه وارد ها می آیند تا قواعد،هنجارها و اطلاعات شبکه ای را در این فرایند یادگیری بگیرند.البته نباید فراموش کرد که جامعه پذیری سازمانی فقط بحث مهم برای سازماندهی تازه وارد ها نیست بلکه گماردن افراد سازماندهی شده است(تائورمینا، 2009) .

سازمان ها برای آموزش ارزش های سازمانی و هنحار های رفتاری به افراد تازه وارد رویکرد جامعه پذیری را به کار می گیرند، که از طریق آن، افراد جدید با شیوه های عمل آشنا شده آنچه در سازمان مورد انتظار است را فرا گیرند، رفتار های شغلی مناسب را بیاموزند و با هنجار ها و ارزش های گروه خود را وفق دهند(کویسگا و بل، 2004).در جدول 4-3 برخی از تعاریف جامعه پذیری سازمانی به طور منتخب ارائه شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده....................................................................................................................................... 

فصل اول: کلیات پژوهش

 مقدمه .......................................................................................................................................... 3

1-1 بیان مسئله پژوهش ............................................................................................................ 4

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................................................. 8

1-3 اهداف پژوهش .................................................................................................................. 9

1-3-1 اهداف اصلی پژوهش .................................................................................................. 9

1-3-2- اهداف فرعی پژوهش ................................................................................................ 9

1-4 فرضیات پژوهش  .............................................................................................................. 10

1-5 تعاریف اصطلاحات و متغیرها  ........................................................................................... 10

1-5- 1 تعاریف مفهومی یا نظری متغیرها................................................................................. 10

1-5-2 تعاریف عملیلتی متغیرها  ............................................................................................ 11

فصل دوم: مبانی نظری و  پیشینه پژوهش

مقدمه  ......................................................................................................................................... 14

2-1- قسمت اول: جامعه پذیری سازمانی..................................................................................... 14

2-1-1 مفهوم جامعه پذیری سازمانی ....................................................................................... 14

2-1-2 اهمیت و ضرورت جامعه پذیری سازمانی....................................................................... 17

2-1-3 ابعاد جامعه پذیری سازمانی .......................................................................................... 18

2-1-4 اهداف جامعه پذیری سازمانی ...................................................................................... 20

2-1-5 کارکردها جامعه پذیری سازمانی ................................................................................... 20

2-1-6 محتوی جامعه پذیری سازمانی....................................................................................... 21

2-1-7 مراحل جامعه پذیری سازمانی........................................................................................ 21

2-1-8 تاکتیک های جامعه پذیری سازمانی................................................................................ 22

2-2 قسمت دوم: تعهد سازمانی ....................................................................................................... 26

2-2-1 مفهوم تعهد سازمانی..................................................................................................... 26

2-2-2 مدل سه بخشی تعهد سازمانی........................................................................................ 28

2-2-3 اهمیت تعهد سازمانی.................................................................................................... 29

2-2-4 انواع تعهد سازمانی....................................................................................................... 29

2-2-5 ضرورت توجه به تعهد سازمانی..................................................................................... 31

2-2-6دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی................................................................ 32

2-2-7تعهد سازمانی، مفهوم یک بعد یا چند بعدی؟................................................................... 33

2-2-8 الگوهای چند بعدی..................................................................................................... 33

2-2-9- تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته.................................................................................. 37

2-2-10 دو دیدگاه تازه درباره تعهد سازمانی.......................................................................... 43

2-2-11-  تعهد سازمانی واقعاً مهم است؟..................................................................................... 45

2-2- 12- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی........................................................................................ 45

2-2-13- شرایط ایجاد تعهد سازمانی............................................................................................ 48

2-2-14- پیش شرطهای تعهد سازمانی......................................................................................... 49

2-2-15- نتایج وپیامدهای  تعهدسازمانی...................................................................................... 50

2-2-16- فرآیند تعهد سازمانی..................................................................................................... 52

2-2-17-  پیامدهای رفتاری و نگرشی تعهد................................................................................... 53

2-3  قسمت سوم: رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی.................................................. 53

2-4- قسمت چهارم: پژوهش‌های مرتبط با موضوع پژوهش............................................................. 54

2-4-1-  تحقیقات مشابه در زمینه‌ی جامعه پذیری سازمانی............................................................. 54

2-4-1-1- پژوهش‌های انجام شده در خارج از كشور..................................................................... 54

2-4-1-2- پژوهش‌های انجام شده در داخل كشور......................................................................... 59

2-4-2 تحقیقات مشابه در زمینه‌ی تعهد سازمانی............................................................................ 61

2-4-2-1- پژوهش‌های انجام شده در خارج از كشور..................................................................... 61

2-4-2-2 پژوهش‌های انجام شده در داخل كشور........................................................................... 65

2-5- خلاصه فصل دوم............................................................................................................... 75

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه............................................................................................................................................. 77

3-1 روش تحقیق ...................................................................................................................... 77

3-2 جامعه آماری....................................................................................................................... 77

3-3 برآورد حجم نمونه............................................................................................................... 78

3-4 روش نمونه گیری............................................................................................................... 79

3-5 ابزار اندازه گیری................................................................................................................ 79

3-6 تعیین پایایی و روایی ابزار اندازه گیری.................................................................................. 80

3-6-1 برآورد پایایی پرسشنامه................................................................................................. 80

3-6-2 برآورد روایی پرسشنامه ها............................................................................................ 82

3-7 شیوه جمع آوری اطلاعات................................................................................................... 82

3-8 روشهای تجزیه و تحلیل آماری............................................................................................ 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه ........................................................................................................................................... 85

4-1 توصیف ویژگی های دموکرافیک نمونه آماری........................................................................ 86

4-2- آزمون کالموگروف اسمیرنف................................................................................................ 89

4-3 بررسی فرضیه های پژوهش ................................................................................................ 90

فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتیجه گیری

مقدمه ........................................................................................................................................... 94

5-1 خلاصه موضوع و روش ها ................................................................................................. 94

5-2 محدودیت های پژوهش...................................................................................................... 99

5-3 پیشنهادات کاربردی ........................................................................................................... 99

5-3-2 پیشنهادات برای پژوهش های آتی ................................................................................. 100

فهرست منابع

منابع فارسی................................................................................................................................... 102

منابع خارجی.................................................................................................................................. 108

پیوست ها

پیوست ها...................................................................................................................................... 113

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید