سمینار-تاثیر ارتباطات شناختی بر کاربر اولیه

سمینار-تاثیر ارتباطات شناختی بر کاربر اولیه
رشته تحصیلی : سمینار کامپیوتر

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 24

حجم فایل (به کیلوبایت) : 710

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 14000 تومان

خرید و دانلود

سمینار:تاثیر ارتباطات شناختی بر کاربر اولیه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

چکیده...................................................................................................................4

مقدمه.....................................................................................................................5

فصل اول مدل سیستم.............................................................................................. 7

فصل دوم:تجزیه و تحلیل کارایی.............................................................................9

1-2 سیستم شناختی.................................................................................................9

2-2سیستم مشارکت شناختی ..............................................................................12

2-3 کانال ریلی.............................................................................................13

فصل سوم:نتایج عددی .........................................................................................14

1-3 تابع توزیع و چگالی احتمال...........................................................................14

2-3 شناختی در برابر ریلی...................................................................................15

3-3اندازه گیری کارایی.......................................................................................16

فصل چهارم:نتیجه گیری.......................................................................................3

مراجع................................................................................................................23

فهرست واژگان.................................................................................................23

 

چکیده

در این مقاله به بررسی چگونگی تاثیرگذاری حضورکاربر شناختی برکاربر اولیه می پردازیم.کارایی در دو نوع طرح مشارکتی  و غیرمشارکتی در نظرگرفته میشود. نرخ انتقال کاربر اولیه ، متوسط ظرفیت کانال، و متوسط نرخ خطای بیت در اندازه گیری کارایی در نظرگرفته میشود.علاوه براین، کارایی با یک کاربربیسیم در کانال ریلی مقایسه شده است. همچنین، در مورد این فرآیند که چگونه یک کاربر اولیه می تواند بدون تحت تاثیر قرار دادن کارایی خود در جای کاربر شناختی قرار گیرد توضیح داده شده است.نتیجه کارنشان می دهد که تجارب کاربر اولیه بسیار نزدیک به کارایی غیرمشارکت شناختی در محیط های ریلی است. اگرچه، کاربر اولیه از کارایی بهتری در مد شناختی برخوردار است.

واژگان کلیدی:متوسط نرخ خطای بیت، ارتباطات شناختی، سیستم شناختی، خروجی احتمال، اشتراک طیف، نرخ انتقال

 مقدمه

با محدودتر شدن طیف فرکانسی بیسیم برای کاربردهای جدید بیسیم، سیستم شناختی با اشتراک طیف در بین پژوهشگران بعنوان راه حل بالقوه مورد توجه قرار گرفته است. در محیط ارتباط شناختی، منظور از کاربر اولیه[1]  دستگاه فرستنده گیرنده است که مجوز استفاده از کانال بیسیم را دارد. با این حال، کاربر شناختی[2]  به واحد رادیویی[3] که تنظیمات ارتباطی را برای برقراری ارتباط (اگرچه مجوز استفاده نداشته باشد) روی کانال اولیه تطبیق می دهد گفته می شود. علاوه بر این کاربر طیف شناختی می تواند داده خودش را همزمان با کاربر اولیه از طریق یک کانال همزمان با ارسال آن انتقال دهد بدون اینکه  کیفیت سرویس[4] را از یک حد مشخصی بدتر کند. نتیجه احتمال کاربر اولیه محدودیت کیفیت سرویس است که کاربر طیف شناختی باید از آن پیروی کند.تحت محدودیت کیفیت سرویس، انتقال شناختی نباید متوسط خروجی احتمال[5] کاربر اولیه را از یک حدی بالاتر ببرد. اغلب مطالعه های جدید روی تخصیص منابع و مشکلات کارایی شناختی تمرکز میکنند.اگرچه، پژوهش کمی برای بررسی کارایی کاربران اولیه انجام شده است; درک عمیقی از تاثیر واقعی ارتباطات شناختی بر کارایی کاربران اولیه در دسترس نیست.

انگیزه این کار بررسی کارایی کارابران اولیه در محیط طیف اشتراک شناختی تحت محدودیت خروجی احتمال است. اثر ارتباطات شناختی بر روی کاربر اولیه مطالعه شده است، و افزایش / کاهش نسبی کارایی در برپایی غیر شناختی کیفیت را تعیین کرده است. در طرف دیگر، پاسخ این سوال که اگر کاربرشناختی اجازه اشتراک کانال مشابه را داشته باشد چقدر از کارایی کاربراولیه کاسته یا افزوده می شود داده می شود. در نهایت، کارایی کاربر اولیه در محیط طیف اشتراک شناختی اندازه گیری می شود. متوسط ظرفیت کانال، متوسط نرخ خطای بیت، و نسبت بین نرخ انتقال و خروجی احتمال کاربر در  اندازه گیری کارایی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، نتایج کارایی با مقادیر متناظر آن در کانال ریلی مقایسه شده است.


[1]-Primary user (PU)

[2]-Cognitive user (CU)

[3]- Radio Unit

[4]-Quality Of Service (QOS)

[5]-Outage Probability