پرسشنامه هوش هیجانی شات پرسشنامه هوش هیجانی شات

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 13 KB

تعداد صفحات : 5

بازدیدها : 194

برچسبها : هوش هیجانی شات پرسشنامه هوش هیجانی

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

پرسشنامه هوش هیجانی شات

دانلود پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شات 1998 جهت سنجش مولفه های ارزیابی و ابراز هیجان و تنظیم هیجان و کاربرد هیجان

پرسشنامه دانلوی پیش رو مقیاس هوش هیجانی شات وهمکاران بوده که در سال 1998 تهیه شده این فایل پرسشنامه شامل بخشهای : سوالات، تفسیر پرسشنامه ی هوش هیجانی شات، کلید پرسشنامه، شیوه نمره گذاری، ویژگی های روان سنجی و منابع می باشد.

در این پرسشنامه از آزمودنی خواسته می شود عبارات را به دقت خوانده و بر اساس این که هر جمله تا چه حد در مورد او درست است، گزینه مناسب را علامت بزند. گزینه ها عباتند از : کاملا نادرست، نادرست، تاحدی درست، درست، کاملا درست

پرسشنامه ی هوش هیجانی شات

این پرسشنامه توسط شات و همکاران در سال 1998 براساس مدل نظری هوش هیجانی سالووی و مایر و برای سنجش هوش هیجانی نوجوانان ساخته شده است. شات و همکاران با استفاده از تحلیل عامل و تحلیل مولفه های اصلی پاسخ 316 آزمودنی به 62 ماده و مقیاسی که بر مبنای این مدل ساخته بودند چهار عامل به دست آوردند.

عامل اول پرسشنامه هوش هیجانی شامل 32 ماده و دارای ارزش ویژه 79/10 بود و عامل دوم تا چهارم به ترتیب ارزش 58/3، 90/2، 53/2را نشان دادند. 33 ماده ای که در عامل اول قرار گرفتند، نشان دهنده مدل مفهومی سالووی و مایر از هوش هیجانی بودند. در مجموع این 33 ماده، سه طبقه مشاهده شد: ارزیابی و ابراز هیجان دارای 13 ماده (مانند فکر می کنم درک پیام های غیرگفتاری دیگران مشکل است). تنظیم هیجان دارای 10 ماده (مثل من به دنبال فعالیت هایی هستم که مرا خوشحال می کنند).

بهره برداری از هیجان دارای 10 ماده (مانند زمانی که تغییری در حالت هیجانی خود احساس می کنم، دوست دارم به ایده های نو دست پیدا کنم).

علاوه بر این خرده مولفه های هر طبقه نیز مشخص گردید، مانند تنظیم هیجان در خود و دیگران طبقه بندی می شد. قدرت عامل اول و اصل صرفه جویی مفهومی مواد این عامل، منجر به انتخاب 33 ماده برای تهیه مقیاس نهایی شد. عواملی که در این آزمون می سنجد به شرح زیر است:

عامل اول: تنظیم هیجان به معنای توانایی مواجهه سازگارانه با هیجانات مخالف یا منفی با استفاده از شیوه های خودتنظیمی که شدت یا طول مدت حالات چنین هیجاناتی را بهبود بخشیده و نیز قابلیت ایجاد شرایط لذت بخش برای سایر افراد و پنهان کردن هیجانات منفی خود به منظور اجتناب از آسیب رساندن به احساسات شخصی دیگران را در بر می گیرد.

عامل دوم: ارزیابی و ابزار هیجان به مفهوم توانایی تشخیص و فهم هیجانات خویشتن و سایر افراد براساس سرنخ های موقعیتی و بیانی که معانی هیجانی آن ها با توافق فرهنگی همراه است.

عامل سوم: بهره برداری از هیجان که شامل توانایی استفاده از اطلاعات هیجانی در تفکر، عمل و مسأله گشایی است.

ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش هیجانی شات

شات و همکاران؛ مقیاسی را براساس مدل نظری سالوی و مایر از هوش هیجانی ساختند. این پرسشنامه یک مقیاس 33 ماده ای است و شامل موارد زیر است: الف: ارزیابی و ابراز هیجان ب: تنظیم هیجان ج: کاربرد هیجان.آیتم ها براساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت از کاملاً موافق تاکاملاً مخالف درجه بندی شده اند. شات و همکارانش ضریب پایایی درونی را 87/0 گزارش کردند. بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شات در نوجوانان ایرانی توسط مهناز خسرو جاوید در سال 1381 در دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. وی به منظور محاسبه اعتبار مقیاس، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده است. یافته ها نشان می دهد که مقیاس شات از اعتبار بالایی برخوردار است (81/0 ). در ضمن تحلیل عاملی مقیاس با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی جهت محاسبه روایی سازه و همبستگی درونی، سه عامل تنظیم هیجان (0/78)، ابراز و ارزیابی هیجان (67/0) و بهره برداری از هیجان (5/0) را پیشنهاد می دهد.

...

تعداد گویه ها :33

تعداد مولفه :3 ( ارزیابی و ابراز هیجان و تنظیم و کاربرد هیجان )

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : ورد word و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 5

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید